Главная О районе Новости Деятельность
Карта
карта
Фотогалерея
Панорамы

Краеведческий музейни ачухна, литературадин йисни

версия для печати

Гьар са варз, гьар са гьафте кьуртIани, СтIал Сулейманан райондин уьмуьр лишанлу вакъиайрив, мярекатривни гуьруьшрив ацIанва. Ингье, 12-мартдиз райондин Россиядин халкьарин адетдин культурадин Центрада Краеведческий музей ва районда Литературадин йис ачухунуин шадвилин мярекатар кьиле фена.

 Анра муниципальный райондин Кьил Нариман Шамсудинович Абдулмуталибов кьиле аваз администрациядин жавабдар работникри, къуллугъринни организацийрин руководителри, Махачкъала, Каспийск, Дербент шегьеррай, Кьиблепатан Дагъустандин саки вири районрай атанвай мугьманри, общественный тешкилатрин ва массовый информациядин такьатрин векилри, яратмишдай интеллигенциядин векилрин чIехи дестеди иштиракна.

Райондин гьакимар ва мугьманар милли парталар алай музыкантри лезги халкьдин авазар ягъуналди къаршиламишна. Сифтедай вичин экспонатри Центрадин дараматдин 1 ва 2-мертебайра еке чка кьунвай Краеведческий музей ачухунин мярекат кьиле фена. Муниципальный райондин Кьил Нариман Шамсудинович Абдулмуталибова ва райондин культурадин отделдин начальник, бажарагълу шаир Майрудин Бабаханович Бабаханова яру лент атIана, музей ачухнавайди яз малумарна. Райондин руководителар, яратмишдай интеллигенциядин векилар, республикадин шегьеррайни районрай атанвай мугьманар музейдиз гьахьна, ана эцигнавай гзаф кьадар экспонатрихъ галаз мукьувай таниш хьана. Вичиз тешпигь авачир хьтин музейди, гуьзгуьдин гуьрчег стеллажра къайдадик кваз эцигнавай надир шейэри-экспонатри гьар са касдиз таъсир авуна.
Нариман Шамсудинович Абдулмуталибова Краеведческий музейдин теклифрин ктабда кхьинар авуна.
Кьвед лагьай мярекат – къадим Куьреда Литературадин йис ачухун Центрадин залда кьиле фена. Анин иштиракчияр акурла, абуру ийизвай ихтилатрин ван хьайила рикIел Махачкъалада Дагъларин уьлкведа Литературадин йис ачухуниз талукьарнавай мярекатдал ДР-дин Кьил Рамазан Гьажимурадович Абдулатипова лагьай гафар хуьквезва: «… Россия ва Дагъустан асул гьисабдай шииратдин майданар, шииратдин халкьар я. Дагъустандин писателрин Союз Россияда виридалайни чIехиди хьуни и кар мад сеферда субутзава. Инанмишвилелди чавай Дагъларин уьлкведа гьар са дагъви шаир хьиз рахазва лугьуз жеда».
Дуьньядиз Етим Эмин, СтIал Сулейман, Алибег Фатахов хьтин лезги литературадин классикар гайи чи райондани гьар са районэгьли шаир хьиз рахазва лагьайтIа, чун ягъалмиш жедач. ГьикI лагьайтIа, Нариман Шамсудинович Абдулмуталибова мярекатдал вичин рахунра къейд авурвал, алай вахтунда районда яратмишдай интеллигенциядин векилрин кьадар 70-дав агакьзава.
Районда Литературадин йис ачухунин мярекат, сифте гаф рахуналди, муниципальный райондин Кьил, хайи чIаланни эдебиятдин къадир авай инсан Нариман Шамсудинович Абдулмуталибова ачухна. Ада райондиз атанвай багьа мугьманар, са-садан тIварар кьаз, тебрикна, абуруз, гьакIни мярекатдин иштиракчийриз, райондин вири агьалийриз Литературадин йис мубаракна.
- Гьуьрметлу юлдашар, играми дустар! – давамарна Н. Ш. Абдулмуталибова. – Алатай 2014-йис Россияда Культурадин йис тир. Лугьуз жеда, ам чи райондани бегьерлу чIехи кIвалах тухвай йис хьана. Краеведческий музей ачухунни и йисахъ галаз алакъалу я. Ингье, 2015-йис чи уьлкведа Литературадин йис яз малумарнава. Арифдаррин, шаиррин, писателрин макан тир район патал и кар мадни лишанлу я. Районда эдебият вилик тухун патал гзаф крар авунва, хъувуна кIанзавай кIвалахарни тIимил туш. ИкI, ЧIехи Гъалибвилин 70 йисан юбилейдихъ галаз алакъалу яз Балакъардаш Султанован, СтIал Мусаибан кьилдин ктабар акъудун лазим яз аквазва заз. Эдебият вилик тухунин карда районда кардик квай «Куьредин ярар» культурадин центради ва лезги писателрин Союздин отделениди тухузвай кIвалахни къейд авун лазим я.
Районда Литературадин  йис ачухун малумарунихъ галаз санал заз гьар са районэгьли хъсан кьисметдин сагьибар, яратмишдай интеллигенциядин векилрихъни еке агалкьунар хьун кIанзава.
Машгьур алим ва публицист, «Алпан» тIвар алаз Дербентда тешкилнавай культурадин Центрадин регьбер Ризван Ризванова вичин рахунра тарихдиз сейр авуна, вилик девиррин шаиррикайни писателрикай, абуру лезги литература вилик тухуник еке пай кутурдакай, зурба шаирар хьайи Етим Эминан, СтIал Сулейманан, Алибег Фатахован, гьакIни алай аямдин шаиррин яратмишунрикай, тайин делилар ва мисалар гъиз, гегьенш рахунар авуна.
Районда Литературадин йис ачухунин мярекатдал алимар ва шаирар тир Фейзудин Нагъиев, Азиз Мирзабегов, «Самур» журналдин редактор Зулфикъар Къафланов, яратмишдай интеллигенциядин векилар тир Сажидин Саидгьасанов, Айдын Балабегов, Абидин Камилов, «Лезги газетдин» корреспондентар, шаирар Муса Агьмедов, Мегьамед Ибрагьимов, «Куьредин ярар» культурадин центрадин председатель Агьмедпаша Агьмедпашаев, Бутхуьряй тир жегьил шаир Зарина Мустафаева рахана, абуру чпин литературадин  эсерарани кIелна.
Лагьана кIанда, гьар са касдин рахунрилай гуьгъуьниз Дагъустан Республикадин лайихлу артист Омар Меликова, гьевескарар тир Селимат Гьажиевади, Азим Ризаева, Тофик Мегьамедова, Керим Камилова, Агъарагьим Агъара- гьимова, Майила Яхьяевади манияр лагьана, сегьнеяр къалурна, райондин музыкальный школадин 2-классдин ученица Алина Меликовади, Кьасумхуьруьн 2-нумрадин школадин ученик Давуд Алагькъулиева, СтIал Сулейманан птул Ризван Мамедова ва АгъастIалрин къазмайрин юкьван школадин 10-классдин ученица Цуьквер Абдулаевади машгьур шаиррин ва чпи кхьенвай шиирар кIелна.
Мярекатдин художественный пай машгьур тамада ва бажарагълу культработник Ярагьмед Ярагьмедова, вичиз хас тирвал, еке устадвилелди кьиле тухвана.
Са рахунни алачиз, гатфар алукьнавай сифте йикъара махлукьатдин активвал аваз Краеведческий музей ва Литературадин йис ачухун райондин уьмуьрда лишанлу вакъиадиз элкъвена.
 
Текст кхьейди ва шикилар ягъайди  Хазран Кьасумов я.
Рейтинг:
@ @ @ . .
Комментарии посетителей:
Оставить комментарий
Кюринские известия
Новости
В Сулейман-Стальском филиале МФЦ «Мои документы» можно оформить документы на объекты межевания
В филиале многофункционального центра оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы», что находится в с.Касумкент Сулейман-Стальского района, размещена межевая группа по оформлению технических и межевых планов домов, квартир и земельных участков. По данному вопросу состоялась беседа корреспондента Касумкентского телевидения Мизамудина Махмудова с курьером-межевиком местного центра Тагиром Маметовым. Как отметил специалист, наличие межевого и технического планов на имуществ...
В Сулейман-Стальском филиале МФЦ «Мои документы» можно оформить документы на объекты межевания
В филиале многофункционального центра оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы», что находится в с.Касумкент Сулейман-Стальского района, размещена межевая группа по оформлению технических и межевых планов домов, квартир и земельных участков. По данному вопросу состоялась беседа корреспондента Касумкентского телевидения Мизамудина Махмудова с курьером-межевиком местного центра Тагиром Маметовым. Как отметил специалист, наличие межевого и технического планов на имуществ...
В Сулейман-Стальском районе прошла научно-практическая конференция «Пути сохранения и развития родного языка в современных условиях в свете изучения лезгинского народного героического эпоса «Шарвили»
29 февраля 2015 года в рамках сохранения, изучения и развития родного языка в Сулейман-Стальском районе на базе Дворца культуры им. И.Г.Тагирова начала работу научно-практическая конференция на тему: «Пути сохранения и развития родного языка в современных условиях в свете изучения лезгинского народного героического эпоса «Шарвили». Мероприятие организовано администрацией муниципального района совместно с научно-исследовательским институтом педагогики имени А.А.Тахо-Годи.  В работе ко...
В Сулейман-Стальском районе прошла научно-практическая конференция «Пути сохранения и развития родного языка в современных условиях в свете изучения лезгинского народного героического эпоса «Шарвили»
29 февраля 2015 года в рамках сохранения, изучения и развития родного языка в Сулейман-Стальском районе на базе Дворца культуры им. И.Г.Тагирова начала работу научно-практическая конференция на тему: «Пути сохранения и развития родного языка в современных условиях в свете изучения лезгинского народного героического эпоса «Шарвили». Мероприятие организовано администрацией муниципального района совместно с научно-исследовательским институтом педагогики имени А.А.Тахо-Годи.  В работе ко...
В Ортастальской сельской библиотеке прошло мероприятие «Береги родной язык!»
В Ортастальской сельской библиотеке Сулейман-Стальского района прошло мероприятие «Береги родной язык!». Мероприятие проведено в целях формирования у подрастающего поколения духовно-нравственного, гражданско-патриотического интереса к изучению историко-культурных ценностей, народных традиций, обычаев и обрядов. В рамках мероприятия был оформлен плакат «Лезгинские обычаи».   
В Ортастальской сельской библиотеке прошло мероприятие «Береги родной язык!»
В Ортастальской сельской библиотеке Сулейман-Стальского района прошло мероприятие «Береги родной язык!». Мероприятие проведено в целях формирования у подрастающего поколения духовно-нравственного, гражданско-патриотического интереса к изучению историко-культурных ценностей, народных традиций, обычаев и обрядов. В рамках мероприятия был оформлен плакат «Лезгинские обычаи».   
В Сулейман-Стальском районе состоялся антинаркотический форум «Матери Дагестана против наркотиков»
Сегодня, 1 марта, в Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиками, в Сулейман-Стальском районе с участием начальника Управления ФСКН России по Республике Дагестан Энрика Муслимова и начальника отдела межведомственного взаимодействия УФСКН РФ по РД, полковника полиции Хасайбат Валиевой прошел антинаркотический форум «Матери Дагестана против наркотиков». Открыл и провел мероприятие глава района Нариман Абдулмуталибов. Форум был нацелен на вовлечение женщин-матерей в раб...
В Сулейман-Стальском районе состоялся антинаркотический форум «Матери Дагестана против наркотиков»
Сегодня, 1 марта, в Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиками, в Сулейман-Стальском районе с участием начальника Управления ФСКН России по Республике Дагестан Энрика Муслимова и начальника отдела межведомственного взаимодействия УФСКН РФ по РД, полковника полиции Хасайбат Валиевой прошел антинаркотический форум «Матери Дагестана против наркотиков». Открыл и провел мероприятие глава района Нариман Абдулмуталибов. Форум был нацелен на вовлечение женщин-матерей в раб...
Яндекс цитирования ALLDAG.ru